Punsalmaa Foundation
ПУНСАЛМАА САНГИЙН ЗОРИЛГО
01

Санхүүжилт болон сургалт, аргазүйгээр хангах
.

02

Эмэгтэйчүүдийг эрхэлж буй бизнесийн салбараар нь нэгтгэх

03

Аравтын системд эмэгтэй бизнес эрхлэгчдийг нэгтгэж, синержи үүсгэх

04

Монголын нийгэмд зөв үлгэр дуурайл үзүүлж буй эмэгтэй манлайлагчдыг сурталчлах

05

Эмэгтэйчүүдийн эрхэлж буй жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих

06

Эмэгтэйчүүдийн нийгмийн идэвх оролцоог нэмэгдүүлэх

07

Эмэгтэй үйлдвэрлэгчдийн хүчийг нэгтгэж, экспортод бүтээгдэхүүн гаргах

08

Судалгаа суурьтай хөгжлийг бүх түвшинд уриалах, үлгэр жишээ үзүүлэх

Punsalmaa Foundation

АРГА хэмжээ